Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden MyComfort24

De Algemene Voorwaarden MyComfort24 regelen de relatie tussen enerzijds de Klant en anderzijds MyComfort24. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening en verkoop van producten door MyComfort24 via haar webshop "MyComfort24". De Klant neemt kennis van voorliggende Algemene Voorwaarden en aanvaardt de toepassing daarvan op de dienstverlening en verkoopovereenkomst met MyComfort24.

Indien de Klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in de Algemene Voorwaarden MyComfort24 is een verder gebruik van de dienstverlening van MyComfort24 in het kader van aankopen via de MyComfort24 webshop niet meer mogelijk.

 

Identiteit Verkoper

MyComfort24                  

NV Ticom
Bilkensveld 1A, 1500 Halle
BE 0820.813.505, RPR Brussel

Klantendienst                  

De Klantendienst van MyComfort24 is bereikbaar op +32 (0)2 308 87 45, per e-mail via info@mycomfort24.be, via het contactformulier op de website (www.mycomfort24.be) of per post op Bilkensveld 1A, 1500 Halle

Definities

Klant                                  

De Klant is

 • een meerderjarige natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen (hierna: consument);
 • of een rechtspersoon of meerderjarige natuurlijke persoon die handelt voor professionele doeleinden, kaderend in zijn/haar beroeps- of economische activiteit of die van de rechtspersoon die hij/zij vertegenwoordigt (hierna: prof-klant)

Een minderjarige kan in geen geval Klant worden of zijn.

Werkdag                           

Elke kalenderdag, met uitzondering van een zaterdag, zondag of feestdag.

Algemene Voorwaarden

1. Doel van deze voorwaarden:

Met deze voorwaarden wordt beoogd de Klant de essentiële informatie te geven over zijn/haar rechten en verplichtingen bij het gebruik van de dienstverlening aangeboden door MyComfort24.

2. Dienstverlening:

 • MyComfort24 biedt de Klant de mogelijkheid artikelen die deel uitmaken van het assortiment van MyComfort24 te bestellen waarna die ter beschikking worden gesteld in een afhaalpunt of op een opgegeven adres worden geleverd. MyComfort24 biedt ook de mogelijkheid tot het verkrijgen van informatie over de artikelen die deel uit maken van het assortiment, alsook informatie te verkrijgen over de aspecten van (het verloop van) een bestelling, o.m. over de betaling, levering(smodaliteiten), enz. MyComfort24 verbindt zich er ook toe de voordelen en diensten tijdig en in overeenstemming met de voorwaarden die zij daarover communiceerde, te verlenen.

3. Het assortiment:

 • Het assortiment dat beschikbaar wordt gesteld, geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door MyComfort24 worden gewijzigd. Wanneer een artikel, na bestelling, niet meer beschikbaar zou zijn, verwittigt MyComfort24 de Klant hiervan binnen een redelijke termijn en stelt, indien mogelijk een alternatief uit het assortiment voor. De Klant is volledig vrij in zijn/haar beslissing om het voorgestelde alternatief al dan niet te aanvaarden. Indien geen alternatief kan worden aangeboden, of de Klant zich niet akkoord wenst te verklaren met het aangeboden alternatief, wordt overgegaan tot de terugbetaling van de eventueel reeds overgemaakte sommen door de Klant. Bij akkoord met het alternatief, wordt overgegaan tot de terugbetaling van het eventueel voorkomende prijsververschil of zal de meerprijs die voor de aankoop van het alternatief door de Klant is verschuldigd, worden aangerekend.

Afbeeldingen op de website, in catalogi, op folders en ander drukmateriaal zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet bij het te koop aangeboden artikel horen en/of niet in de aangeduide verkoopprijs zijn inbegrepen. Dergelijke zaken blijken evenwel uit de omschrijving door MyComfort24 van het te koop aangeboden product. Bij twijfel of mogelijke dubbelzinnige interpretatie, richt de Klant zich tot de Klantendienst om zich correct te informeren. Het assortiment is verder niet bestemd voor beroepsmatig gebruik. MyComfort24 is niet aansprakelijk voor materiële fouten, kennelijke zet- of drukfouten. Hierdoor ontstaat een ongeldig aanbod dat niet kan/kon worden aanvaard door de Klant.

4. Prijzen:

De prijs van een goed slaat steeds op het goed zoals dat woordelijk wordt omschreven in catalogi, op de webshop of andere communicaties vanwege MyComfort24. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven. Andere, bijkomende, eventueel verplichte, leverings-, bestellings- of administratieve kosten worden steeds afzonderlijk vermeld. De prijs per artikel wordt bepaald op het ogenblik dat de Klant zijn/haar bestelling doorgeeft en zich ertoe verbindt de bestelling te betalen. MyComfort24 houdt zich het recht voor om de prijzen te verhogen of te verlagen bij eventuele wijzigingen van het btw-tarief, de EU invoertarieven of door de wet opgelegde prijsbepalingen.

5. Bestellen via de webshop:

Wanneer de Klant een artikel bestelt, uit hij/zij op dat ogenblik de wil het artikel te kopen. Zodra de Klant een bestelling doorgeeft, ontstaat een betalingsverplichting. De bestelling is definitief, wanneer de Klant een bevestigingsmail ontvangt vanwege MyComfort24 waarin de bestelling wordt bevestigd en meer details omtrent de bestelling zijn opgenomen. De Klant en MyComfort24 komen overeen dat een geldige overeenkomst op afstand wordt gesloten door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat kunnen ook elektronische bestanden worden aangereikt als bewijs.

6. Weigering van bestelling:

MyComfort24 behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren in volgende gevallen: (i) bij een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant; (ii) bij de veronderstelling dat bestellingen worden geplaatst voor professionele doeleinden of commercieel gebruik terwijl de Klant zich niet kenbaar maakt als prof-klant; (iii) bij een vermoeden dat de Klant de intentie heeft om de artikelen zelf door te verkopen terwijl hij/zij zich niet kenbaar maakt als prof-klant; (iv) bij de vaststelling van een abnormale hoeveelheid aan bestelde artikelen gelet op de hoedanigheid van consument dan wel prof-klant die de Klant aanneemt; (v) bij de uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel; (vi) bij de vaststelling van een ongeldig aanbod door MyComfort24; (vii) bij overmacht.

7. Levering:

 • MyComfort24 doet het mogelijke om bestelde producten tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare stock en deze te (laten) leveren bij de Klant. Binnen België kan een levering plaatsvinden enerzijds via een afhaalpunt, anderzijds op een opgegeven adres bij de Klant. Buiten België, doch binnen de EU, kan enkel een levering op adres met uitzondering van Nederland. Daar is de levering in een afhaalpunt eveneens mogelijk. De Klant kiest vrij welke leveringswijze hij/zij wenst toegepast te zien. Indien het MyComfort24 opportuun lijkt de wijze van levering te wijzigen, dan informeert zij de Klant daarover. Leveringen buiten de EU kunnen alleen mits een uitdrukkelijk aan de bestelling voorafgaand akkoord van MyComfort24. De levering op een opgegeven adres vindt steeds plaats tot aan de voordeur op het gelijkvloers. De Klant staat zelf in dat geval zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing.

MyComfort24 streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 14 u met afhaalpunt/leveradres in België of vóór 13 u met leveradres buiten België nog dezelfde dag te verzenden. Voor bestellingen geplaatst en betaald op een zaterdag, zon- of feestdag, streeft MyComfort24 ernaar deze op de eerstvolgende werkdag te verzenden. Bestellingen die betaald worden per overschrijving, worden verzonden op de eerstvolgende werkdag volgend op de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag door MyComfort24. De Klant kan desgevallend ook opteren voor een levering op een ‘dag naar keuze’ dit overeenkomstig de opgelijste mogelijkheden. De keuze voor een levering op een zon- of feestdag is niet mogelijk. MyComfort24 houdt in het geval van levering op een dag naar keuze rekening met de normale termijn nodig tussen verzending en ontvangst, zonder hierop invloed te kunnen uitoefenen. MyComfort24 levert dan ook een inspanningsverbintenis om de gekozen leveringsdag te respecteren, zonder enige aansprakelijkheid op te lopen wanneer de levering desgevallend toch vroeger of later dan wenselijk zou gebeuren.

De Klant ontvangt nadat zijn/haar bestelling klaar werd gemaakt voor verzending, een trackingcode per e-mail die hem/haar in staat stelt zijn/haar levering te volgen. In geval van een levering in een afhaalpunt, geldt het volgende: wordt de bestelling door de Klant of een daartoe aangestelde derde niet binnen de 7 kalenderdagen na levering opgehaald, dan wordt de bestelling teruggestuurd naar MyComfort24.

Een tweede levering kan desgevallend, na overleg met de Klantendienst, geïnitieerd worden. De kosten hiervoor zijn ten laste van de Klant. Wanneer de Klant geen tweede levering aanvraagt, wordt de bestelling geheel geannuleerd zonder terugbetaling. Kosten die gepaard gaan met het verzoek tot tweede verzending of annulatie, kunnen steeds ten laste van de Klant worden gelegd.

8. Leveringskosten:

 • Behoudens uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door MyComfort24, gaat een levering op een opgegeven adres of in een afhaalpunt steeds gepaard met een bijkomende verzendingskost. Dit is een kost die wordt aangerekend bovenop de prijs die de Klant moet betalen voor de bestelde producten. De hoogte van de verzendingskost is afhankelijk van de door de Klant gekozen leveringswijze, alsook van de totaalwaarde van de producten in de bestelling. Een verzendingskost kan geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden door MyComfort24. De kosten die met de keuze van leveringswijze gepaard gaan, worden steeds duidelijk en transparant meegedeeld vóór de Klant overgaat tot het afronden en doorgeven van zijn/haar bestelling. De gekozen leveringswijze wordt inclusief de bijhorende kosten in de bevestigingsmail van zijn/haar bestelling ook vermeld.

9. Vertraagde verzending:

 • Indien een product niet in voorraad is, maar nog wel wordt aangeleverd bij MyComfort24, wordt de Klant via e-mail geïnformeerd over de aangepaste, latere verzenddatum. Indien de Klant niet akkoord gaat met de vertraging kan de bestelling van het betrokken artikel geannuleerd worden met de terugbetaling tot gevolg.

Indien MyComfort24 kennis heeft van een vertraging die de verzenddatum met 15 werkdagen zal overschrijden (ongeacht de oorzaak die daaraan ten grondslag ligt), informeert zij de Klant daarover en biedt zij de mogelijkheid te opteren voor een annulering van de bestelling voor het betrokken product, met terugbetaling tot gevolg.

Indien de verzenddatum met 15 werkdagen overschreden wordt zonder enig bericht hierover vanwege MyComfort24, licht de Klant MyComfort24 per e-mail in over de niet-ontvangst van de artikelen en niet-(tijdige) verzending. In dat geval kan de Klant de betrokken bestelling annuleren met terugbetaling van de laattijdig verzonden goederen tot gevolg.

De terugbetaling in het kader van laattijdige verzending vindt steeds plaats binnen de 10 werkdagen na kennisname van de wens de bestelling te annuleren.

MyComfort24 zal evenwel niet verantwoordelijk zijn voor enige vertraging of de onmogelijkheid tot levering veroorzaakt door een foutieve of onvolledige opgave van het leveradres door de Klant. MyComfort24 kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van de verzendtermijn wanneer dit te wijten is aan overmacht of toe te rekenen is aan een vreemde oorzaak of derde. Voorgaande mogelijkheden tot het annuleren van een bestelling met terugbetaling tot gevolg, gelden in die gevallen dan ook niet.

10. Overdracht van eigendom en risico:

 • Het risico op verlies of beschadiging van de goederen, gaat over op de Klant op het ogenblik waarop hij/zij dan wel zijn/haar vertegenwoordiger, in het bezit wordt gesteld van de goederen.

De eigendom van de goederen gaat over wanneer de betaling door de Klant volledig is voltooid.

11. Betaling:

 • Betalen kan met een Visa- of Masterkaart, via de Bancontact of Belfius betaalknop die online is terug te vinden, een overschrijving of via Ideal. Een bestelling wordt behandeld van zodra MyComfort24 akkoord krijgt van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en Multisafepay. Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Bij de betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld via Multisafepay. MyComfort24 aanvaardt in bepaalde gevallen ook promotiecodes, geschenkkaarten en cadeaucheques als betaalmiddel. Raadpleeg op de website of via de Klantendienst de exacte voorwaarden waaronder de bonnen, kaarten, cheques of codes kunnen worden ingezet. Ecocheques aanvaardt MyComfort24 niet. Betaalde artikelen, bonnen, cadeaucheques of geschenkkaarten worden in geen geval omgeruild of terugbetaald, behoudens wanneer dwingende (consumenten)wetgeving of deze voorwaarden daarin voorzien.

Bij laattijdige of uitblijvende betaling door de Klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen, is MyComfort24 bevoegd een bestelling te annuleren en de overeenkomst te beëindigen.

12. Herroepingsrecht voor de consument:

 • Wanneer de Klant in hoedanigheid van consument een artikel via de webshop bestelt, geniet hij/zij een bedenktermijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag dat het artikel geleverd werd. De levering gebeurt op het ogenblik dat het artikel wordt overhandigd aan de consument door de vervoerder bij een levering op een opgegeven (thuis)adres, of wordt afgehaald door de consument in een afhaalpunt. De termijn van 14 kalenderdagen laat de consument toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel. De consument kan het gekochte artikel bekijken en inspecteren. Tijdens deze periode dient de consument het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren. Hij/zij mag het goed slechts in die mate uitpakken voor zover dat noodzakelijk is om het inspectie- en testrecht uit te oefenen. Onder inspectie- en testrecht wordt er verstaan, desgevallend het eenmalig kortstondig passen van de producten, zonder deze effectief te dragen.

De consument heeft 14 kalenderdagen de tijd, te rekenen vanaf de dag volgend op de levering van het artikel, om het artikel terug te sturen. De consument maakt hiervoor gebruik van het retourlabel dat hij/zij per e-mail mocht ontvangen van de Klantendienst. Het herroepingsrecht uitoefenen kan ook via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per post, telefonisch via de Klantendienst of per e-mail) of het modelformulier voor herroeping dat terug te vinden is op de website, maar dit is niet verplicht. Het artikel wordt in de oorspronkelijke staat met of in de oorspronkelijke productverpakking terugbezorgd inclusief alle aanhanglabeltjes. Wanneer het artikel niet meer verkoopbaar is omdat de consument verder is gegaan dan enkel het inspecteren en testen van het product overeenkomst wat de wet hem/haar toelaat, zal de waardevermindering die het artikel onderging, worden aangerekend. Het verwijderen van de aanhanglabeltjes geeft aan dat de consument verder is gegaan dan het louter inspecteren of testen van het gekochte goed. De consument zorgt ervoor dat, wanneer de originele verzendverpakking na het openmaken bij eerste ontvangst onvoldoende bescherming biedt voor een nieuwe verzendbeurt bij retour, hij/zij een andere verzendverpakking voorziet voor het artikel om schade aan het product te voorkomen tijdens transport. De (delen van de) originele onbeschadigde productverpakking moet(en) wel steeds worden meegestuurd.

MyComfort24 zal de consument vergoeden bij een correcte herroeping, na ontvangst en controle van het artikel. Het risico van het terugsturen van een product en de eventueel initieel betaalde verzendingskosten blijven voor rekening van de consument. De kost die gepaard gaat met een verzoek tot retour is voor rekening van de consument. De kost voor een retour uit België bedraagt €3,95; voor een retour uit Nederland of Luxemburg € 4,95 en voor een retour uit één van de overige landen uit de EU bedraagt dit € 9,95. De retourkost wordt afgetrokken van het door MyComfort24 terug te betalen bedrag.

13. Commercieel recht van retour voor de prof-klant:

 • Goederen kunnen slechts worden geretourneerd door een prof-klant, en dit op risico van de prof-klant, na voorafgaand schriftelijk akkoord van MyComfort24. Dit recht kan uitgeoefend worden tot 14 kalenderdagen na levering. De geretourneerde goederen moeten zich samen met alle toebehoren in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden zodat een wederverkoop mogelijk blijft. De prof-Klant aanvaardt dat goederen die zonder akkoord van MyComfort24 zijn geretourneerd, kunnen worden vernietigd zonder verdere kennisgeving. De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de prof-Klant.

14. Garantie:

 • : *De consument geniet de wettelijke garantie van twee jaar vanaf levering voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt bij levering. Deze garantie omvat wettelijk de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor MyComfort24 of ernstige overlast zou berokkenen aan de consument, dan verbindt MyComfort24 er zich toe om de consument een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de koopovereenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de consument. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen onmiddellijk te worden meegedeeld aan MyComfort24 uiterlijk binnen de twee kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen. Bij het zich voordoen van een niet-conformiteit bij een artikel dient de consument contact op te nemen met de Klantendienst om praktische afspraken te maken wat betreft het terugbezorgen van het artikel.

*Een prof-klant geniet de rechten op vrijwaring voor verborgen gebreken en niet-conforme levering overeenkomstig het gemeen kooprecht. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming of niet-conformiteit dienen door een Klant onmiddellijk na kennisname te worden meegedeeld aan MyComfort24 en dit uiterlijk binnen de 3 werkdagen. Vorderingen met betrekking tot niet-conforme levering worden uiterlijk 2 werkdagen na de levering aan MyComfort24 gemeld door de prof-klant.

Commerciële garantie: Op sommige artikelen kan een commerciële garantie zijn verleend. De commerciële garantie laat de wettelijke garantie van de Klant onverlet. De waarborgtermijn van de commerciële garantie vangt aan samen met de waarborgtermijn van de wettelijke garantie, tenzij anders is bepaald. Gedetailleerde informatie over de commerciële garantie is per artikel terug te vinden op de website van MyComfort24 of te verkrijgen via de Klantendienst.

Uitsluitingen: Niet-conformiteit ontstaan als een gevolg van een ongeluk, een verergering van de toestand door nalatigheid, een valpartij, het gebruik van het artikel in strijd met het doel en de bestemming waarvoor het werd ontworpen, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of wasvoorschriften, het doen van aanpassingen of wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of abnormaal, commercieel, beroepsmatig, foutief of oneigenlijk gebruik, zal niet kunnen worden geremedieerd aan de hand van de wettelijke of commerciële garantie. Garantie geldt evenmin voor normale slijtage. Garantie wordt evenmin verleend na tussenkomst door een niet door MyComfort24 aangewezen derde. De Klant moet voor gebruik steeds zorgvuldig alle voorschriften en informatie bij het productdoornemen.

Fabrieksgarantie: Naast de wettelijke garantie of de eventuele commerciële garantie van MyComfort24, geldt voor bepaalde artikelen eveneens een Fabrieksgarantie verleend door de producent en meegeleverd in de verpakking. Voor de uitoefening van deze garantie, dient de Klant steeds aan de door de fabrikant gestelde voorwaarden te voldoen en zich rechtstreeks te wenden tot de producent.

15. Website- en appgebruik:

 • De Klant is bekend met de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee MyComfort24 haar diensten nu en in de toekomst ter beschikking stelt. Ook is de Klant bekend met de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De Klant aanvaardt dat MyComfort24 niet aansprakelijk is voor enig schade door het gebruik van haar websites of het internet als gevolg van voormelde risico's. MyComfort24 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of apps die via links op hun website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op de website/app van MyComfort24 houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van die andere websites/apps. Bovendien is het de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om te controleren of die websites/apps vrij zijn van virussen en andere programma's of zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn apparatuur.

16. Geldigheid en wijziging van de Voorwaarden:

 • Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden MyComfort24 nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de Algemene Voorwaarden MyComfort24 als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de Voorwaarden het dichtst benadert. Het feit dat MyComfort24 nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen. MyComfort24 behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende algemene voorwaarden aan te brengen. Op lopende overeenkomsten, blijven steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. Elke bestelling na een wijziging van de Algemene Voorwaarden MyComfort24 houdt een kennisname en aanvaarding in van de nieuwe, op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden.

17. Vragen of klachten:

 • De Klant kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij de Klantendienst terecht. In eerste instantie tracht MyComfort24 samen met de Klant te komen tot een oplossing. Komt er alsnog geen verzoening, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België en onderworpen worden aan het Belgische recht. Is de Klant een prof-klant dan zijn de rechtbanken te Brussel bevoegd om het geschil aan de hand van Belgisch recht, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, te beslechten.

Woont de betrokken consument niet in België dan kan hij/zij eveneens in eerste instantie bij de Klantendienst terecht. Wanneer hij/zij daar geen oplossing voor het conflict bereikte, kan hij/zij voor online aankopen ook bij het Europese Online Dispute Resolution Platform (http://ec.europa.eu/odr) terecht in zijn/haar eigen taal.

18. Privacy en bescherming van persoonsgegevens:

Het gebruik van de in deze algemene voorwaarden omschreven dienstverlening vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de Klant. De bescherming van de persoonsgegevens van de Klant is uitermate belangrijk voor MyComfort24. MyComfort24 maakt er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van de Klant te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens. MyComfort24 verwerkt de persoonsgegevens van de Klant voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in de Privacyverklaring van MyComfort24. De Privacyverklaring is online te raadplegen (www.mycomfort24.be/nl/privacy) of kan worden opgevraagd via de Klantendienst. Deze Privacyverklaring kan regelmatig aangepast worden. De Klant verbindt zich ertoe de Klantendienst tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens teneinde MyComfort24 toe te staan een correcte dienstverlening te bieden. De Klant kan ook op elk moment zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten wijzigen, geheel of gedeeltelijk laten schrappen. De Klant kan dit doen door in te loggen op zijn/haar account op de website van MyComfort24 of door een e-mail te sturen naar met gdpr@mycomfort24.be met de vraag tot wijziging of schrapping.

19. Vertrouwelijkheid:

 • MyComfort24 verklaart gehouden te zijn tot geheimhouding van alle gegevens die verband houden met de samenwerking met de Klant. Informatie, documenten of andere stukken die worden toevertrouwd aan MyComfort24 in het kader van deze samenwerking zijn en blijven eigendom van de Klant, en zullen dan ook vertrouwelijk behandeld worden. Als vertrouwelijke informatie wordt onder meer gezien:
 • Alle informatie die de Klant deelt met MyComfort24 in het kader van de uitvoering van de samenwerking.
 • Alle informatie die verzameld wordt uit de gevoerde campagnes die voorwerp uitmaken van de samenwerking.

MyComfort24 verbindt er zich dan ook toe om bovenvermelde informatie niet te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mondeling of schriftelijk, tenzij aan de Klant of derden die mee instaan voor de zorgvuldige dienstverlening van MyComfort24.

MyComfort24 verklaart de nodige maatregelen te nemen om de verspreiding van bovenvermelde informatie te verhinderen, met uitzondering naar haar eigen personeelsleden die deze informatie nodig hebben om de opdracht van MyComfort24 uit te voeren in kader van het voorwerp van de samenwerking met de Klant.

v0202010060

Bezig met laden...